Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Products and Orders Last Modified for WC REST API

Mô tả

This is a simple plugin to retrieve latest modified products and orders based on date modfied when using Woocommerce REST API.

After installing the plugin you could access the latest modified products and orders after a given date via Woocommerce REST API like this :

  • Retrieve last modified products after a given time: /wp-json/wc/v3/products/?modified_after=2021-01-20T11:35:00
  • Retrieve last modified orders after a given time: /wp-json/wc/v3/orders/?modified_after=2021-01-20T18:35:00

Hỏi đáp

What if the plugin disabled ?

You will get all products listed via /wp-json/wc/v3/products/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Products and Orders Last Modified for WC REST API” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

version 1.0.1

Security improvement

version 1.0.0

First Release