Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woocommerce Product Teaser

Mô tả

Product Teaser is a free plugin for wooCommerce that allows you add additional short messages or teaser message to products on your market place.

The added message will appear on the product details page and also the products list page.

  1. Install plugin.
  2. Go to product on which you want to display message (products->all->) and switch to ‘Product Teaser’ tab.
  3. Enter the message you want to display for the item.
  4. Save product.

need any help? Email me at [sendtoshifa@gmail.com]

Ảnh màn hình

  • Entering description from single product page
  • Display on all product page in website
  • Display on viewing the product

Đánh giá

13 Tháng Tư, 2018
Helps to add custom message to a product. very handy at times.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woocommerce Product Teaser” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp