Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product Referral For WooCommerce

Mô tả

Product Referral For WooCommerce is very easy plugin, Customer will share product referral link to other and when referral meets the requirements set by admin, Customer will get discount set by admin, Product Referral For WooCommerce can be used to boost sales and site’s traffic.

Fully supported by the SCI Intelligencia team with features that are necessary to keep check.

How to use:

  • Download and Activate WooCommerce.
  • Download and Active Product Referral For WooCommerce.
  • Enable settings from WooCommerce > Settings > Product Referral.
  • Referral link will be shown where user admin will set.
  • When User meets the requirements set by admin, User will get discount.
  • Admin can control everything.

We’re open to suggestions.

Ảnh màn hình

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product Referral For WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release.