Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product Cost Price

Mô tả

Product cost price plugin provide option to add cost price for simple and variation product. Site owner can see profit report in woocommerce report section.

Ảnh màn hình

  • Simple Product Cost Configuration.
  • You can add cost of good for each variation product.
  • Product page display “Cost of Good” in column “Cost Price”.
  • Profit report by Date.
  • Profit report by product.
  • Profit report by category.

Hỏi đáp

Is this plugin provide all report as woocommerce default ?

Yes, it’s provide weekly, this month and last month etc. report same as woocommerce default.

this plugin provide CSV format?

Yes, Export to CSV option available in this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product Cost Price” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • 05/05/2020
  • Calculate profit on net sale now

1.0

  • 06/06/2019
  • first version release