Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Press Tab to Search – Search From Addressbar

Mô tả

Let your users automatic search your website from address bar

You may see in Google Chrome or Chromium browser the term “Press Tab to search” behind sites site URL when typing in addressbar. This is a magical shortcut for Chrome. For example when you type youtube.com in Google Chrome address bar you see the text “Press Tab to search” on the right side of addressbar. If you press tab and type some words and press enter, then google chrome shows you the search result page in youtube.com. You can let chrome to add this feature for your own WordPress website. This “Press Tab to Search” plugin makes your website ready for this feature. This plugin add Open Search Description in your website. When visitors type your website address they can search your website by pressing tab.
Live Example: Type “onetarek.com” in your chrome browser

Ảnh màn hình

  • Typing website address - Live Example.
  • After pressing tab - Live Example.
  • After pressing enter - Live Example.

Cài đặt

Modern Way:

  1. Go to the WordPress Dashboard “Add New Plugin” section.
  2. Search For “Press Tab to Search”.
  3. Install, then Activate it.

Old Way:

  1. Upload the ‘press-tab-to-search’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Press Tab to Search – Search From Addressbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Update readme, tested upto 5.0.3

1.0

  • Initial release