Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PPM Tooltip

Mô tả

PPM Accordion by http://perfectpointmarketing.com

This plugin will enable tooltip in your WordPress theme.

Plugin Features

  • Very Lightweight. Only 10KB.
  • Easy to use.
  • Customizable.

Live Preview: http://perfectpointmarketing.com/plugins/ppm-tooltip

Ảnh màn hình

  • Tooltip in post.

Cài đặt

  1. Install as a regular WordPress plugin
  2. Just use rel attribute in anchor or span. Example code is given below
    Youtube <span rel="tooltip" title="Tooltip title will appear here.">Tooltip</span>

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PPM Tooltip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release