Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Postmatic for Gravity Forms

Mô tả

This simple plugin allows individuals to subscribe to Postmatic feeds using Gravity Forms.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Download the zip.
  2. Extract the contents into your wp-content/plugins folder.
  3. Activate.

Hỏi đáp

How do I configure my form?

  1. Access your form.
  2. Hover over Settings at the top of the page and click on Postmatic.
  3. Create a new feed.
  4. Configure the Email and Name settings to correspond with the appropriate form fields.
  5. If desired, use conditional logic to control if a user is subscribed or not.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Postmatic for Gravity Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp