Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

post2Qzone

Mô tả

post2Qzone是一款将新Post同步发表到Qzone的小插件. 可将新文章同步发布到Qzone的制定目录(无对应目录会自动创建), 支持使用Windows Live Writer发布, 并可同时抄送到指定邮箱.
功能列表:

 • 将新文章同步发布到Qzone
 • 设置新文章的发布目录
 • 设置文章前缀/后缀
 • 设置抄送邮箱

本插件基于使用了PHPMailer.

PS: QQ密码不会被泄露, 请放心使用.
使用前请开通QQ邮箱的SMTP服务, 具体可登陆邮箱后进入 设置> 账户 配置页开启POP3/SMTP服务

欢迎访问我的博客.

Cài đặt

安装:

 1. 上传’post2qzone.php’到’/wp-content/plugins/’目录
 2. 激活插件
 3. 进入配置菜单下的Post2Qzone进行配置

Hỏi đáp

发布失败, 该如何查找原因?

前往: 插件主页 查看具体解决方法, 或访问: 我的博客

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“post2Qzone” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.2

 1. 修复Metadata更新/检查的bug
 2. 增加功能: 同步每次更新, 具体方法参考:帮助信息

1.2.1

默认使用SSL发送邮件, 修改已知目录排除bug.

1.1.1

修正邮箱错误 – 试图增加对Wordpress.com的支持, 但目前仍未测试成功, 暂时放弃.

1.1.0

 • 增加了对文章输出格式及长度控制
 • 增加了参与同步的目录

1.0.1

 • 修正部分提示信息, 增加发布Debug功能.

1.0

 • 初始版本