Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Calendar For Custom Post Types

Mô tả

A new widget that shows a calendar based on existing post types.

  • Select any available post type to show
  • Filter by any custom taxonomy term tied to the selected post type
  • List a maximum of 10 items below calendar
  • Set a prefix for every listed item
  • Filters and hooks

Hỏi đáp

Before asking questions, please check the http://github.com/stas/post-types-calendar.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Calendar For Custom Post Types” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • Default options added
  • Added widget prefixes and suffixes

0.2

  • A bunch of new options added

0.1

  • First stable release.