Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Snippits

Mô tả

  • Useful for inserting adverts in to certain posts, or other common pieces of code which you can manage centrally.

  • Contact details or addresses can be set as a snippet and easily updated centrally rather than having to go through each post.

  • Use the Post Snippits Settings page to define your snippits, then use the shortcode [snippit name] in your posts or pages where “name” is the name you have defined in the settings.

Ảnh màn hình

  • Defining snippits in the Settings page
  • Using a snippit in a post

Cài đặt

  1. Upload the ‘post-snippits’ directory to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Begin defining your snippits in the Settings page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Snippits” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 First release