Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Embed post as JavaScript

Mô tả

Lets the user embed posts on other pages using a simple script-tag on the target page, even cross domains.

Cài đặt

  1. Install possan-lastpost.php in the /wp-content/plugins/possan-lastpost folder
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. use <script src="http://yourblog/lastpost.js"></script> to embed the latest post on another site, or use <script src="http://yourblog/url/to/your/blogpost/post.js"></script> to embed a specific blogpost.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embed post as JavaScript” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version