Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Polylang assets URLs fix

Mô tả

Just install it and get URL’s working – no coniguration is required.

This plugins fix errors with:

  • CSS
  • JS
  • Fonts (also with Google fonts)

Also with this plugin you can get rid of “Asset from origin ‘XXX’ has been blocked from loading by Cross-Origin Resource Sharing policy: No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource. Origin ‘XXX’ is therefore not allowed access.”

Cài đặt

Go to Plugins screen in your WordPress dashboard, click Add New and search for Polylang assets URLs fix

Hỏi đáp

No questions so far.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Polylang assets URLs fix” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Added BWP Minify support

1.0

  • Plugin init