Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Poll And Vote System

Mô tả

Poll system in WordPress block enabled. Add a poll to post throw shortcode and get all poll throw rest API.

Useful Links:

Features:
1. Add a poll through a shortcode.
2. Add custom class.
3. Add custom CSS.
4. Preview poll to block editor.

Ảnh màn hình

  • Add poll through shortcode.
  • Preview block editor.
  • Add poll.
  • Poll Documentation.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Poll System

Cài đặt

  1. Download and unzip the plugin
  2. Upload the entire “poll-and-vote-system” directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to “Poll System” menu and configure your settings

Hỏi đáp

How to add id to shortcode?

[pvs_poll id=”Your_Id”]

How to add custom class ?

Add your custom class as space saperated. example : [pvs_poll customclass=”classA classB”]

How to add custom css ?

[pvs_poll customcss=”custom css”]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Poll And Vote System” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (2022-08-24)

  • Initial release.