Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

podCloud

Mô tả

This plugins allow embedding of the podCloud player by pasting a podcast or episode URL into editor. It also adds the script required for the magic resizing of the player.

Ảnh màn hình

 • This is a podCloud player in the WordPress editor
 • This is a podCloud player automatically resized in a post

Hỏi đáp

How to add a podCloud player ?

Paste the podCloud link and WordPress will auto embed it.

What link format is accepted ?

 • http://podcloud.fr/podcast/*
 • https://podcloud.fr/podcast/*
 • http://*.lepodcast.fr/*
 • https://*.lepodcast.fr/*
 • http://pdca.st/*
 • https://pdca.st/*
 • https://podcloud.fr/users/*/playlists/*

Where can I find help ?

You can contact us or join our Discord community

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“podCloud” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

 • Update for WordPress 6.0

1.2

 • Add podCloud playlists

1.1

 • Add Gutenberg block

1.0

First version