Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce Advanced Shipping

Mô tả

Manage Shipping rates and get latest shipping rates from Shipping companies. Show accurate shipping rates to customers based on product weights and store conditions

** USPS Support
** FedEx Support
** FlatRate Custom Packages/Box Support
** Table Rate & Conditional Logic Suppor For Custom Shipping Rates
** Easy to use UI
** Integrate with other services
** Canada Post( In Development )
** Royal Mail( In Development )

To use the plugin. Follow the following steps

** Activate the plugin.
** Goto Wp-admin -> Woocommerce -> Settings -> Shipping add shipping zone and in that zone add “Advanced Shipping” shipping method.
** Goto wp-admin -> Woocommerce -> Advanced Shipping settings page to configure & setup the plugin.

Installation

  1. Install using the WordPress built in plugin installer or via ftp.
  2. Activate the Plugin.
  3. Go to WooCommerce > Advanced Shipping
  4. Goto Wp-admin -> Woocommerce -> Settings -> Shipping add shipping zone and in that zone add “Advanced Shipping” shipping method.
  5. Goto wp-admin -> Woocommerce -> Advanced Shipping settings page to configure & setup the plugin.

Đánh giá

26 Tháng Bảy, 2020
I was worried and couldn’t find how to make my shipping calculations even after searching for hours, This plugin really helped and saved me.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce Advanced Shipping” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp