Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Update Hider

Mô tả

This plugin allows you to hide plugin update notifications for wordpress plugins that you do not want to update.
Once this plugin is installed and activated, a link will appear under each plugin with available updates that will allow you to block notifications for that update. Once hidden, a link will appear allowing you to unhide the notifications.

This plugin uses WordPress hooks and filters to hide the notifications.

Cài đặt

  1. Download
  2. Unzip in plugin directory
  3. Activate in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Update Hider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.0

New Plugin