Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pixobe Affiliates

Mô tả

Create and Manage all your affiliate programme links at one place. Create beautiful product displays, comparision tables on the fly. See what you to type feature enables you to preview product displays as you type. One click update across your website

  1. Beautiful Displays
  2. 1-Click Update
  3. Growth Metrics
  4. Click Tracking

** Upcoming **
1. Gutenberg block editor support.

Take a tour of all our products at www.pixobe.com

Click here for a Affiliate Link Manager demo

Ảnh màn hình

  • Compact product display
  • Large card with pros and cons
  • Comparison tables

Đánh giá

1 Tháng Mười Hai, 2022
Thanks for these plugins, they are really good. There is also a very good service after installing the plugins
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pixobe Affiliates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp