Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pixeladas Typeform and Hubspot source integration

Mô tả

This plugin solves the problem of source tracking in hubspot where the Typeform forms are embedded in your website.
You only need to use a shortcode to insert a typeform in full size mode:
[pixeladas_typeform id=”your form ID”/]

Hỏi đáp

Do we need to do some customizations in typeform?

Yes, you need to activate the Hubspot connector, and activate two options.
1. The source tracking
2. The option “I want to embed this form”

Why I need this plugin?

Because the official Typeform plugin is not covering the embedded typeforms that need to be tracked in Hubspot.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pixeladas Typeform and Hubspot source integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • CSS corrections

1.1

  • Performance updates
  • Better compatibility with cache plugins like WP-ROCKET

1.0.1

  • WordPress developers guidelines

1.0

  • First fully functional version