Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PhotoRoulette

Mô tả

The interactive random post loader with thumbnails activated by site visitors. Being involved in process visitor makes more pageviews and stays longer!

Plugin has 5 predefined color schemes, allows to select categories to get posts from. You can add several widgets simultaneously, each one has its own settings.

Live preview: http://photoroulette.pwpcode.ru

Ảnh màn hình

  • Four random posts with margin
  • Two random posts limited by category, without margin
  • Widget settings

Cài đặt

  1. Install plugin either via your wp-admin plugins page, or by uploading the files to your server.
  2. Activate the plugin.
  3. Add Photoroulette widget to sidebar.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Before I share this plugin, I use its first version for 2 years on my site. Plugin’s block was the most clickable place on whole site.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PhotoRoulette” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Use nonse in ajax call

1.0.5

  • PWP Photoroulette