Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Permissions Plus

Mô tả

Currently the plugin recognizes four roles, in order of seniority:

* Administrator - the built-in wordpress admin role
* Shop manager - the built-in woocommerce shop manager role
* Processor - a role created by this plugin that is meant to be a lesser shop manager role
* Customer - the built-in role that doesn't have access to the admin views

As a result, the plugin does the following:

* Enables Shop manager to add and edit users of the Customer role 
* Enables Processor to add and edit users of the Customer role 
* Enables Administrator to control which wp-admin menus the Shop manager or Processor can see

Install/Config

* Install the plugin
* Go to WooCommerce > Permissions Plus > Settings
* Select the dropdown role you wish to edit (admin is blocked for safety purpose)
* Select the menu checkboxes you wish to hide based on selected role
* Hit Save

Ảnh màn hình

  • Config screen to hide/show menus

Hỏi đáp

Will you allow the ability to specify custom role groups?

Yes, potentially in a later version

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Permissions Plus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial version