Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pembersih URL/Link

Mô tả

For more informations please visit:
http://ahlul.web.id/2010/06/26/free-wordpress-plugin-pembersih-urllink-url-cleaner.html

Cài đặt

Heuheu, just activate this on your dashboard and it will work for you.

Hỏi đáp

Need more informations?

please visit:
http://ahlul.web.id/2010/06/26/free-wordpress-plugin-pembersih-urllink-url-cleaner.html

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pembersih URL/Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

  • 1.3 Just make sure file version
  • 1.2 Add readmore support