Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PCSD Tag Stripper

Mô tả

Removes common deprecated and problematic tags and attributes that the WordPress editor will add automatically.

Original Code pulled and from a plugin ericjuden had written. modified by Josh Espinoza

This plugin will strip out the following tags:

rel=""
target=""
br /
br/
BR/
br
br
b
/b
non breaking space
Empty Headings 1 - 6
iframes
mailto:

Installation

  • Copy the plugin files to wp-content/plugins/
  • Activate Plugin from the plugins page

Changelog

1.6
* added mailto: anchors, and iframes to the filtering out list
1.5
* prepped for wordpress svn system
1.3
* added additional tags to be removed
1.2
* Initial release

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PCSD Tag Stripper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp