Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

pcsd-tag-stripper

Mô tả

Removes common deprecated and problematic tags and attributes that the WordPress editor will add automatically.

Original Code pulled and from a plugin ericjuden had written. modified by Josh Espinoza

This plugin will strip out the following tags:

rel=""
target=""
br /
br/
BR/
br
br
b
/b
non breaking space
Empty Headings 1 - 6
iframes
mailto:

Installation

  • Copy the plugin files to wp-content/plugins/
  • Activate Plugin from the plugins page

Changelog

1.6
* added mailto: anchors, and iframes to the filtering out list
1.5
* prepped for wordpress svn system
1.3
* added additional tags to be removed
1.2
* Initial release

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“pcsd-tag-stripper” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp