Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Payment Gateway for Frubipay

Mô tả

Plugin enables additional payment method in your checkout via Frubipay gateway

Cài đặt

  1. Make sure WooCommerce is installed
  2. Download the plugin to your PC
  3. Go to Plugins -> Add New and click Upload Plugin
  4. Install and activate the plugin
  5. To configure the plugin go to WooCommerce -> Settings -> Payments
  6. Choose Frubipay Gateway and fill necessary fields

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Payment Gateway for Frubipay” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – Release