Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Block Patterns Plugin

Mô tả

This plugin contains patterns for you to check out, ranging from a simple text pattern to a more complex pattern containing both images and text.

Create WordPress Block Patterns

Add your block patterns to this plugin

 1. Fork

  https://github.com/Praison/Patterns
  
 2. Clone your new fork locally

  git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/Patterns.git
  cd Patterns
  
 3. Connect to original repository https://github.com/Praison/Patterns

  git remote add --track master upstream https://github.com/Praison/Patterns.git
  git fetch upstream
  
 4. Create a new branch for your changes

  git checkout -b YOUR_USERNAME upstream/master
  
 5. Add your block patterns in index.php

  register_block_pattern(
    'praison-gutenberg-block-patterns/TITLE-OF-YOUR-BLOCK-PATTERN', # Add Hyphens between lowercase words
    array(
      'title'  => __( 'TITLE_OF_YOUR_BLOCK_PATTERN', 'praison-gutenberg-block-patterns' ),
      'content' => "BLOCK_PATTERN_GOES_HERE",
      'categories' => array("CATEGORY"), # eg: columns, text ..etc
    )
  );
  
 6. Add, Commit, Push

  git add .
  git commit -m "Added block pattern TITLE_OF_YOUR_BLOCK"
  git push -u origin YOUR_USERNAME
  
 7. Submit your pull request

Ảnh màn hình

Cài đặt

Steps

 1. Download the zip file
 2. Extract the contents
 3. Upload the folder patterns to your WP plugin folder /wp-content/plugins/ directory
 4. Go to Plugins > Plugins, and activate the plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Block Patterns Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0

 • First release