Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pathmonk

Mô tả

Pathmonk adds Artificial Intelligence to your website to increase your sales / leads / meetings books.

Major features in Pathmonk:

  • Adds Artificial Intelligence to your website.
  • Automatically engage and interact with your users.
  • Increase your goals success.
  • Understand the upcoming traffic sources.

PS: You’ll be prompted to get an pathmonk.com API key to use it, once activated. Paid subscriptions are available for personal blogs, businesses and commercial sites.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the Pathmonk plugin to your blog, activate it, and then enter your Pathmonk.com API key.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pathmonk” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

Release Date – 25 February 2020
* Disable plugin when admin logged in

1.0.6

Release Date – 14 February 2020
* Code refactor

1.0.5

Release Date – 12 February 2020

  • Initial release