Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Patch Customer Retention

Mô tả

This plugin adds the ability to connect a Patch Retention account to a WordPress site providing the ability to add the TextChat and Loyalty Cash widgets as well as be able to utilize popup and embedded forms.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the Patch Retention plugin to your blog, activate it, and then use the guided process to connect it to your existing Patch Retention account or create a new one.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Patch Customer Retention” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp