Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Password Protect Staging

Mô tả

Enable, set a user and PW via WP admin and users will be prompted via HTTP AUTH for a user/pw before being able to view the frontend.

Aim of the plugin is to protect staging sites from the prying eyes of search engine robots, and to keep out anyone who might stumble across it accidentally.

This isn’t particularly secure – password is in the database.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Gets the job done if you need one simple step between your staging site and the outside net.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Password Protect Staging” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp