Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pangu: 自动在中英文间添加空格

Mô tả

Automatically inserts white space between all Chinese characters and half-shaped English characters, numbers and symbols on the web page, making the text beautiful and good-looking.

自动替你在网页中所有的中文字和半形的英文、数字、符号之间插入空白,让文字变得美观好看。

Without the plugin:

我们都调用了Pangu.js库进行空格处理,但那个脚本使用的是2.5.6版(长期没有更新),此脚本使用的是最新版本3.3.0+。

With the plugin:

我们都调用了 Pangu.js 库进行空格处理, 但那个脚本使用的是 2.5.6 版 (长期没有更新),此脚本使用的是最新版本 3.3.0+。

Hỏi đáp

How about the compatible with AJAX themes?

Compatible with dynamically rendered front-end pages. 与动态渲染的前端页面兼容。

Is the plugin harmful?

The plugin will not modify your original article content, but will optimize it at the display level.
And this optimization takes place on the client side, with no additional performance overhead for the server.

该插件不会修改你的原始文章内容,只会在显示层面进行优化。并且该优化过程发生在客户端,不会为服务器带来额外的性能开销。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pangu: 自动在中英文间添加空格” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1.1

  • Fix up issue