Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Page Management Dropdown

Mô tả

Ideal for using WordPress as a CMS, Page Management Dropdown expands the Pages administration menu by adding a link to edit each of your individual pages.

Ảnh màn hình

  • Here is an example of the expanded Pages admin menu with Page Management Dropdown activated. You can see that there is a menu item for each individual page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Page Management Dropdown” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp