Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Page Break

Mô tả

Page Break WordPress plugin adds a Button to the editor, that easily lets you insert the

Ảnh màn hình

  • "page-break-scrren-1" - "Page Break" button in the editor.
  • "page-break-scrren-2" - How to insert "Page Break" to post.
  • "page-break-scrren-3" - How the actual post pagination looks.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Page Break” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp