Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OZ Canonical

Mô tả

OZ Canonical is a plugin which helps you to edit the canonical attribute easily and fast on all of your blog’s pages.

Ảnh màn hình

  • The OZ Canonical options screen, where you can add new canonical url for every page in your blog.

Cài đặt

The installation of OZ Canonical plugin is more than easy. You just need to follow the next three steps:

  1. Upload oz-canonical folder from zip archive to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Type the new Canonical address from the options’s page in the OZ Canonical menu.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OZ Canonical” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5

  • Core of OZ Canonical.