Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ovic Pinmap

Mô tả

Need support?

Contact Us

Ảnh màn hình

Cài đặt

  • PHP version 5.2.4 or greater (PHP 7.2 or greater is recommended)
  • MySQL version 5.0 or greater (MySQL 5.6 or greater is recommended)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ovic Pinmap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Ver 1.0.0 – 22/12/2020

Initial release