Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Oversimplified Currency Converter

Mô tả

This plugin gives you a shortcode to display a oversimplified and flexible currency converter on WP Site.
The Shortcode is called through [oversimplified_currency_converter from=”dollar” to=”euro”], where from and to define the currencies
that will be converted. The from currency is on the left side, the to currency is on the right side.

List of accepted currencies:
US Dollar: “us_dollar”/”dollar”
Euro: “euro”
Great British Pound: “gbp”
Japanese Yen: “yen”
Indian Rupies: “inr”

Cài đặt

No further installation necessary.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Oversimplified Currency Converter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Static Currency Conversion introduced. Not yet adaptable to fluctuating currency conversion rates!