Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OS3 Website Protector

Mô tả

This plugin helps you protect your WP site from malware and virus by changing write permissions on important directories: themes, plugins and uploads.
You can decide which of these directories can be write enabled at any time.
This plugin only works on Linux servers.

Ảnh màn hình

  • The OS3 Website Protector settings page

Cài đặt

  1. Download the plugin zip file.

  2. Add the new plugin by uploading the zip file.

  3. Activate the plugin in the WordPress Admin Panel.

  4. Change settings in Settings / Website Protector

Hỏi đáp

There are currently no FAQs at this time.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OS3 Website Protector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • Add the nonce field

0.2

  • Renamed to OS3 Protector

0.1

  • First version of the plugin.