Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Open Lazy

Mô tả

A handy toolkit can easily tweak up and speed up your wordpress, more simple, more natural. Including pack the resources, unload the unnecessary, maintenance mode, etc.

Chức năng

 • Resource Packer
 • HTML Coder
 • UI Tweaker
 • Unwanted Unloader
 • Maintenance Mode

Hơn

https://www.xiaomac.com/2015101692.html

Ảnh màn hình

 • PACK
 • HTML and UI
 • UNLOAD and EXTENSION

Cài đặt

 1. Upload the plugin folder to the “/wp-content/plugins/” directory of your WordPress site
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. See Settings -> Open Lazy

Hỏi đáp

Trống

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Open Lazy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.6

 • 修复打包时HTTPS证书报错问题

2.5

 • 修复自动配适网站语言如无设置

2.4

 • 新增屏蔽后台心跳轮询请求的功能
 • 新增屏蔽后台禁用插件的更新提示

2.3

 • 简化打包上传的设置
 • 禁用插件的更新提示

2.2

 • 调整和优化

2.1

 • 删除 Debug Editor

2.0

 • 优化 OSS Upload 兼容

1.9

 • 打包支持预览并自动附加时间戳
 • 优化 OSS Upload 兼容

1.8

 • 新增代码调试功能
 • 优化 OSS Upload 兼容性

1.7

 • 兼容 OSS Upload 上传
 • 支持自适应用户浏览器语言
 • 支持附件页跳转到所属文章

1.6

 • 样式合并支持自定义输出的内联样式

1.5

 • only TWEAK and SPEED

1.4

 • Support HTTPS
 • Offline Updater

1.3

 • Maintenance Mode
 • HTTPS Tester
 • HTML Compress

1.2

 • Add Ali OSS
 • Delete Sina SCS
 • Add content replacement
 • Fix word count

1.1

 • Fix SCS

1.0

 • lazy one