Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

One post widget

Ảnh màn hình

  • Widgets added to sidebar with options (WP 3.3)
  • Sidebar showing that contents selected to show in widget admin (WP 3.3)

Cài đặt

The “One post widget” can be installed and activated in 4 easy steps:

1. Unzip "one-post-widget" archive and upload extracted folder named "one-post-widget" into your "plugins" folder (/wp-content/plugins/)

2. Activate the plugin under "Plugins" menu in admin area by clicking on "Activate" for the "One post widget" plugin.

3. Add "One post widget" widget into sidebar in themes menu, add options and you are set. 

4. Now sidebar on public side should show your selected content

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“One post widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

* Initial release!