Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Omnibus Directive for Products

Mô tả

omnibus-for-wc-products

Display lowest woocommerce price in your theme

How does it work?

This plugin adds custom metabox to your Woocommerce Product editor and allows to display lowest price and date of your product.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Omnibus Directive for Products” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2 – add support for product variations
1.0.1 – add IF condition to price display.