Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

nomination and voting

Mô tả

This plugin allows user to nominate their favourites using their facebook account when the plugin is in nomination mode. And when in voting mode,users can vote using their facebook account. admin can see the nominee list, voter list in the admin panel. when the plugin is in nomination mode, the nomination panel will be shown on top of the page and when in voting mode, the shortcode “[wp_voting]” should be added in a page where the voting panel should be shown. i m working on the pro version which will be available soon.

Ảnh màn hình

  • it allows user to nominate and vote

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. for the voting panel to show in a page, admin need to paste this short code “[wp_voting]” to any page. And user can vote by going to that page.

Hỏi đáp

  1. is it easy to install and use?
    Ans: yes it is easy to install and use.
    An answer to that question.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“nomination and voting” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp