Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NnSmartTooltip

Mô tả

It allows you to easily and easily create tooltips for words, phrases and in general for any content.
The contents of the tips limits only your imagination. The appearance of the tips is very easy to customize as you need.
The plugin is easier to use and more efficient than its counterparts. Requires at least ACF plugin 5.7.

Ảnh màn hình

  • The plugin allows you to create hints with any content.
  • The plugin add button to the editor. Click the button to add a tooltip text. You can add any content to the tooltip.
  • Tooltip is shown by click or hover (selected in the plugin settings, default by click). View tooltip can be changed using the css as you like.
  • To edit an existing tooltip, place the cursor in the text with a tooltip (without selecting text) and click the tooltip icon

Cài đặt

  1. From WP admin > Plugins > Add New
  2. Search «NnSmartTooltip» under search and hit Enter
  3. Press «Install Now»
  4. Press «Activate plugin»

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“NnSmartTooltip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Stable version