Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

淘宝客(官方接口)

Mô tả

功能一:在一个新的页面中显示淘客商品(高额优惠券);
示例:https://wpapi.aliluv.cn/shop

Ảnh màn hình

 • 前端首页展示截图
 • 搜索功能展示截图

Cài đặt

 1. 上传 nines-taoke目录 到 /wp-content/plugins/ 目录或后台搜索Nines Taoke
 2. 在后台插件菜单激活该插件
 3. 后台淘宝客配置填写你的 App Key ,App Secret ,Pid 三个配置项以及新建一个新页面用来展示淘客商品
 4. 其中pid参数必须是淘宝联盟->网站推广位 的pid(没有这个推广位的pid请申请),其它位置的pid将获取不到商品数据、详细教程请点击 插件设置帮助

Hỏi đáp

1、如果在页面中显示(不是商品数据时)错误信息时:多半是App Key或者App Secret的原因,自行检查;
2、提示 “未能找到相关商品数据” 多半是Pid不属于 网站推广位 ;
3、演示地址:https://wpapi.aliluv.cn/shop
4、插件设置帮助:https://wpapi.aliluv.cn/141/

Đánh giá

3 Tháng Mười Hai, 2018 2 replies
很好,有没有其他的更多功能
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“淘宝客(官方接口)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.8.2

 • 新增大淘客数据来源
 • 新增 联想词 功能

2.8.1

 • 优化

2.8.0

 • 一个新版本,但目前还是只接入上一个版本的获取数据方式(其他方式.有时间搞.有想法的可提.)
 • 如果想使用上个版本到 https://cn.wordpress.org/plugins/nines-taoke/advanced/ 这里下载

2.7.3

 • 小优化

2.7.2

 • 修复淘口令功能!

2.7.1

2.7.0

 • 增加淘口令功能(淘口令,文本形式)

2.6.0

 • 增加淘客短网址,更方便于推广、提供api接口!!

2.5.2

 • 修复文章标签输出的商品列表显示错误问题

2.4.5

 • 修复重构后分页错误问题

2.4.4

 • 后台菜单页面优化

2.4.3

 • 代码优化,重构

2.4.2

 • 优化代码

2.4.1

 • 修复受主题或插件的影响无法获取商品

2.4.0

 • 新增通过文章内添加的关键词获取相关淘客商品信息.
 • 支持设置文章是否显示商品开关
 • 示例(见文章内容底部): https://www.aliluv.cn/199.html

2.3.1

 • 新增默认显示商品分类

2.3.0

 • 新增自定义商品栏目

2.2.6

 • 修复字体大小

2.2.5

 • 修复优惠券字体大小

2.2.4

 • 修复优惠券样式

2.2.3

 • 修复样式

2.2.2

 • 全新界面,更多搜索推荐词(暂时只弄了三个推荐的、因为…懒!!!)
 • 支持搜索商品
 • 修复bug

2.1.0

 • 修改淘宝客新接口(原接口官方已关闭)已无法再获取数据
 • 新增店铺评分,宝贝所在地
 • 修复bug

2.0.2

 • 修正移动端顶部菜单显示问题

2.0.1

 • 样式修改:防止与主题样式名称重叠

2.0

 • 突进的一个2.0版本,此版本更新的内容很大!
 • 全新的展示界面
 • pc端将展示更多的分类信息
 • 搜索功能,需要什么商品优惠券尽情搜索(手机端搜索功能没完善)
 • 更多信息请看演示:https://www.aliluv.cn/shop

1.0.1

 • 更新后台设置页面的一些提交和帮助

1.0.0

 • 最初版本发布