Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NGGImages

Mô tả

This plugin allows you to display all images from selected galleries created using the NextGen Gallery plugin. Images are displayed in full size.

Use shortcode [nggimages id=gallery_id] in your post/page.
More options on “Installation” tab.

Cài đặt

Upload and activate plugin.

Use shortcode [nggimages id=gallery_id] in your post/page.

More options:

before, after - html code before/after each image

show_title, show_description - whether to display the title or description under each image (“true” or 1 if yes).

For example: [nggimages id=9 before=”<p>” after=”</p>” show_title=1 show_description=1]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NGGImages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

First version