WordPress.org

Plugin Directory

NextGEN to WiziApp – Integrate image galleries & albums to your WiziApp powered iPhone App

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NextGEN to WiziApp – Integrate image galleries & albums to your WiziApp powered iPhone App

Mô tả

This plugin integrates with your Wiziapp powered iPhone App.

WiziApp is a plugin that turns your WordPress powered web site into a native iPhone App. Click here for more information.

This plugin collects all your Nextgen images, Galleries and albums and add it to your Wiziapp powered iPhone App Albums.

To learn more about Wiziapp albums feature, visit the Wiziapp plugin tour .

The Wiziapp to Nextgen plugin works in conjunction with the Wiziapp install now & the Nextgen install now plugins.

Ảnh màn hình

  • Nextgen to Wiziapp plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NextGEN to WiziApp – Integrate image galleries & albums to your WiziApp powered iPhone App” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp