Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Next Purchase Discount for WooCommerce

Mô tả

Features

  • Shortcode to display user\’s current bonus
  • Option to set bonus amount for purchase (percentage)
  • Option to set if user gets bonus for products on sale
  • Option to set if shipping fee is included in bonus
  • Option to set if bonus amount is shown on product page

Shortcodes

[npd_balance] shows user\’s current balance.

Ảnh màn hình

  • Settings page

Cài đặt

  1. Install and enable the plugin
  2. Find Next Purchase Discount in your admin menu to set all the options
  3. Use [npd_balance] shortcode to show user\’s current balance.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Next Purchase Discount for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Next Purchase Discount is launched!