Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

News Ticker by minhaj

Mô tả

Shortcorde
1. General ticker

[ticker_list id="1"]
  1. speed change
[ticker_list id="2" speed="1000" ] 

3.typespeed change

[ticker_list id="3"  typespeed="30" ]
  1. text change
[ticker_list id="4"  text="News"]
  1. color variation
[ticker_list id="2" color="green"]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“News Ticker by minhaj” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial release.