Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Newmoji

Mô tả

Your post generates emotions, count the reactions with this simple plugin | Tus post genera emociones, contabiliza las reacciones con este sencillo plugin

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the Newmoji plugin to your blog, activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Newmoji” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Release Date – 23 November 2020

  • Create Newmoji