Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Naver webmaster syndication v2

Mô tả

네이버 웹마스터도구 및 신디케이션 v2 연동 플러그인입니다.

 1. 네이버 신디케이션 연동으로 웹사이트의 웹페이지들을 네이버 검색결과에 빠르게 노출시킬 수 있습니다.

 2. 구글 검색 노출을 위한 All in One SEO 플러그인과 충돌 없이 연동되어 구글 SEO 작업이 동시에 가능합니다.

 3. Kboard 게시글의 신디케이션 연동이 가능하여 커뮤니티 게시판이 많은 사이트의 웹문서 노출이 수월합니다.

 4. 우커머스 product와 연동이 가능하여 쇼핑몰의 상품 상세 페이지까지 웸문서에 노출시킬 수 있습니다.

 5. 워드프레스의 post, page, portfolio, product 등은 물론 테마별로 달라지는 특성화 페이지까지 연동 관리를 할 수 있습니다.

 6. 웹페이지 목록들을 일괄적으로 출력하여 노출이 필요한 문서들만 별도로 연동하고 해제할 수 있습니다.

 7. 기본 설정을 통해 페이지 수정, 삭제시에 실시간으로 연동할 수 있습니다.

 8. 연동된 문서와 비연동 문서를 한 눈에 볼 수 있으며 일괄적으로 처리가 가능합니다.

relation post

네이버 웹마스터도구와 웹문서 노출에 최적화된 워드프레스 홈페이지 제작

Ảnh màn hình

 • 실행화면 샘플

Cài đặt

[플러그인을 설치순서]

 1. 플러그인 파일을 FTP plugins 디렉토리에 업로드 하거나 워드프레스 관리자 페이지의 플러그인 메뉴에서 업로드 또는 검색하여 설치

 2. 설치가 완료된 후 플러그인 활성화

 3. 네이버 웹마스터도구에 로그인한 뒤 신디케이션 연동을 위한 도메인 인증과 API 연동키를 발급받으시기 바랍니다.

Hỏi đáp

플러그인과 관련된 문의는 개발사 홈페이지 또는 Support 포럼으로 문의바랍니다.

Installation Instructions

[플러그인을 설치순서]

 1. 플러그인 파일을 FTP plugins 디렉토리에 업로드 하거나 워드프레스 관리자 페이지의 플러그인 메뉴에서 업로드 또는 검색하여 설치

 2. 설치가 완료된 후 플러그인 활성화

 3. 네이버 웹마스터도구에 로그인한 뒤 신디케이션 연동을 위한 도메인 인증과 API 연동키를 발급받으시기 바랍니다.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
네이버 신디케이션 연동만 누르면 되네요. 고맙습니다. 잘쓸게요~
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Naver webmaster syndication v2” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

PHP 5.3 이하 버전에서 문제점 처리

1.0

네이버 신디케이션 연동 플러그인 1.0 릴리즈