Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Naoca

Mô tả

WordPress plugin to access the Naoca API for displaying client information and live streams. This plugin will contact our API at streaming.naoca.com.au in order to retrieve and display details of live streaming client events and associated stationery, notices, service venues and other media including photos. This plugin requires an API key which is generated by users with accounts at streaming.naoca.com.au, and so can only be used by clients of Naoca Pty Ltd with valid accounts at streaming.naoca.com.au. Our privacy policy can be found at https://www.naoca.com.au/privacy-policy

Ảnh màn hình

  • Client list screen
  • Client screen with private live streamed event

Cài đặt

TODO

Hỏi đáp

Where do I find my API key?

Ask your organisation’s administrator to provide this key to you. If it doesn’t exist they can create one in the settings for your organisation at https://www.naoca.com.au

Đánh giá

8 Tháng Tư, 2021
Great plugin. Only requires a couple of pages with some shortcode on each page and an api key and you're away!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Naoca” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp