Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

My wpdb

Mô tả

 • This plugin enables you to READS, UPDATE and DELETE data in wordpress database from WordPress Dashboard
 • You no longer need login informatin to you server or phpMyAdmin

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. From the WP admin panel, click “Plugins” -> “Add new”.
 2. In the browser input box, type “My wpdb”.
 3. Select the “My wpdb” plugin and click “Install”.
 4. Activate the plugin.

OR…

 1. Download the plugin from this page.
 2. Save the .zip file to a location on your computer.
 3. Open the WP admin panel, and click “Plugins” -> “Add new”.
 4. Click “upload”.. then browse to the .zip file downloaded from this page.
 5. Click “Install”.. and then “Activate plugin”.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“My wpdb” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2021/11/06 ver 1.0
・display all the database tables
・display one row of each wpdb table

2021/12/26 ver 1.1
・search with free keyword feature added
・enable to update data

2022/01/02 1.2
・enable to delete data

2022/02/15 1.3
・fix folder directory

2022/02/18 1.4
・change readme.txt

2022/03/29 2.0
・fix bugs
・seach tables enabled

2022/04/06 2.1
・fix bugs

2022/04/07 2.2
・fix bugs

2022/04/07 2.3
・fix bugs
・add plugin url

2022/04/07 2.4
・delete function enabled when searching

2022/05/24 2.5
・fix security issues
・fix directory structure

2022/06/15 2.6
・fix directory structure

2022/06/19 2.7
・fix directory structure

2022/06/29 3.1.3
・fix directory structure
・fix security issues

2022/09/01 3.1.4
・fix db update function
・fix pagination

2022/10/27 3.1.6
・version updated