Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

My Unique Content

Mô tả

An SEO tool for converting your site’s content to your own unique content. This plugin will help you boost your
search engine ranking since you will have a fresh and unique content of your site. It has a list of sample of words
for you to start and its fully adjustable.

Where can I find more information about the plugin?

Visit My Unique Content here: http://jamesmartinez2011.wordpress.com/

Cài đặt

  1. Download the plugin
  2. Upload the my-unique-content.zip into your wp-content/plugins/ directory.
  3. Go to the Plugins page in your WordPress Admin area and activate.
  4. Customize the plugin in the Settings > My Unique Content:
    Enter your custom words separated by new line in the list and their corresponding synonyms. Each line of words should match to their synonyms.
    For example you added the word “common” in line 20 in your word list, you should
    add its synonym in the same line as well in your synonym list.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“My Unique Content” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp