Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

My Posts

Mô tả

My Posts simply adds an extra link under ‘Posts’ that takes the user directly to a list of posts authored by them. This is a great time-saver for multi-user and multi-author blogs. It works for any user with the ‘edit_posts’ capability.

Ảnh màn hình

  • My Posts page added to the Posts menu .
  • My Posts page used together with Adminimize plugin.

Cài đặt

Installing “WordPress Plugin Template” can be done either by searching for “WordPress Plugin Template” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

  1. Download the plugin via WordPress.org
  2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What does this plugin do?

This plugin adds a submenu item called ‘My Posts’ underneath ‘Posts’

Does this plugin work with WPMU?

Yes!

Does this plugin work with adminimize?

Yes!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“My Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 205-05-18
  • Initial release